Aktuelt om planarbeid

Aktuelt om arbeid med strategi, utviklingsplan og andre planar i Helse Vest.
Her kan du òg komme med innspel!

I forbindelse med vedtaket 6. desember 2022 om ny regional utviklingsplan for Helse Vest RHF, vedtok styret òg å setje i gang utarbeidinga av ein tilhøyrande tiltaksplan. Tiltaksplanen blir lagt fram for styret før sommaren. Om du har innspel til arbeidet, kan du nytte kontaktskjemaet nedanfor. 

6. desember 2022 vedtok styret i Helse Vest RHF den nye regionale utviklingsplanen for 2023–2035. Styret ba samtidig om at prosjektet jobbar vidare med tilhøyrande tiltak, der blant anna innspela frå høyringsrunden blir tatt med vidare.
Lenke til protokoll frå styremøtet

Gjennom dei 19 høyringssvara Helse Vest fekk innan fristen 24. oktober, har det samla sett kome rundt 150 innspel. I tillegg har vi fått ei rekkje innspel gjennom andre kanalar i høyringsperioden. Prosjektet jobbar vidare med innspela, og oppdaterer utviklingsplanen.

Bilete av ny utviklingplan

Helse Vest RHF inviterer til å komme med innspel til utkastet til regional utviklingsplan 2023–2035. Du kan lese meir om høyringa og utkastet til utviklingsplan ved å klikke på denne lenka. Høyringsfristen er måndag 24. oktober.

Innspelsmøte med private samarbeidspartnarar

Helse Vest inviterte  sine private samarbeidspartnarar til innspels- og dialogmøte 22. juni 2022, i forbindelse med arbeidet med ny regional utviklingsplan. På møtet deltok medlemmar frå Spekter, Virke, NHO Service og handel. Deltakarane blei orienterte om det pågåande arbeidet, og kom med innspel i møtet. Dei blei òg oppfordra til å delta i ei spørjeundersøking om innhaldet i og utforminga av den nye utviklingsplanen. 

Bilete frå presentasjon frå møte med Regionalt brukerutval

Regionalt brukerutval er med

Regionalt brukerutval i Helse Vest er involvert i planarbeidet, og gir innspel til den regionale utviklingsplanen. Felles møtepunkt, bruk av digitale spørjeskjema og dialog undervegs i prosessen gir gode moglegheiter til å diskutere relevante problemstillingar og brukerutvalet sine erfaringar og innspel blir løfta opp. I tillegg deltek brukarrepresentantar i mange av prosjekta og programma som er sentrale for tenesteutviklinga i Helse Vest. 

Har du spørsmål om eller innspel til arbeidet med Helse Vest sin regionale utviklingsplan?

Bruk vårt kontaktskjema:

Helse Førde først ut med heildigital utviklingsplan

Styret i Helse Førde vedtok på styremøtet 28. januar 2022 den nye utviklingsplanen til Helse Førde. Det er den første utviklingsplanen til eit helseforetak som blir levert i eit digitalt format. Gratulerer, Helse Førde!

Bilete av Helse Stavanger si utviklingsplan

Helse Stavanger har vedtatt ny, digital utviklingsplan

I mars gjorde styret i Helse Stavanger vedtak i sak 17/22, angåande ny utviklingsplan for føretaket. Planen er utforma i eit nytt digitalt format, i staden for eit tradisjonelt pdf-dokument. Formatet gjer det enklare å oppdatere og vidareutvikle planen, og tilpasse innhaldet ut frå endringar i rammevilkåra.

Helsefellesskapa eit viktig verktøy for betre samhandling

Mange pasientar og brukarar treng helsetenester både frå sjukehus og kommunen, og det er viktig at tenestene heng saman. Å betre samarbeidet mellom spesialisthelsetenestene og dei kommunale helse- og omsorgstenestene har derfor høg prioritert, og er eit viktig tema i helseføretaka sine nye utviklingsplanar.

Korleis arbeidet vi med den nye regionale utviklingsplanen

Arbeidet med utviklingsplanen føljer Neste Generasjon Plan-metoden, utvikla i Helse Vest.

Bilete av Nasjonal helse og sjukehusplan

Kva ligg til grunn for arbeidet med nye utviklingsplanar?

Dei nye utviklingsplanane skal henge saman med overordna strategiar og nasjonale planar og føringar. Alle planane i Helse Vest har eit felles plangrunnlag, som vi har illustrert i ei samla oversikt.

Bildet av kvifor vi Helse Vest skal ha ein utviklingsplan: 1. Møte utfordringane 2) Oppnå resultat

Korleis blir den nye regionale utviklingsplanen?

Strategien til Helse Vest, Helse2035, ligg fast. Strategien gir dei strategiske rammene for arbeidet med utviklingsplanane, også i den kommande perioden. Utviklingsplanen skal bidra til å skape dei beste moglege helsetjeneste, ut frå rammevilkåra og dei store utfordringane vi står overfor.  

Den kommande planprosessen blir ikkje like omfattanda som til dømes arbeidet med strategien. Vi brukar om att det som er bra, og videreutviklar det som gir meirverdi. 

Overordna framdriftsplan for utarbeidinga av nye utviklingsplanar

I Helse Vest skal både dei fire helseføretaka og Helse Vest RHF utarbeide nye utviklingsplanar. Det er lagd ein framdriftsplan for dette arbeidet. 

Arbeidet med nye utviklingsplanar er i gang

Helse Vest RHF og helseforetaka (sjukehusa) i  regionen er i gang med å utarbeide nye utviklingsplanar.  Ein utviklingsplan er ein plan for korleis eit helseforetak skal utvikle verksemda for å møte det framtidige behovet for helsetenester.  Dette oppdraget kjem frå Helse- og omsorgsdepartementet, gjennom ei bestilling i føretaksmøtet til Helse Vest

Bilete av Helse 2035 strategien

Kva skjer med Helse2035?

Helse Vest sin overordna strategi er Helse 2035. Korleis er samanhengen mellom denne og den nye utviklingsplanen? Utfordringane og moglegheitane skildra i Helse 2035 er i stor grad dei same, og vi legg til grunn dei same strategiske føringane i arbeidet med den nye utviklingsplanen i Helse Vest. 

Sist oppdatert: 24.04.2023