Aktuelt om planarbeid

Aktuelt om arbeid med strategi, utviklingsplanar og andre planar i Helse Vest. Her kan du og komme med innspel!

Bilete av Helse Stavanger si utviklingsplan

Helse Stavanger har vedteke ny, digital utviklingsplan

Styret i Helse Stavanger vedtok på styremøtet i mars, sak 17/22, ny utviklingsplan for foretaket. Planen er digital, ikkje eit tradisjonelt pdf-dokument. Det gjer moglegheit til å videreutvikle planen, mellom anna saman med helsefellesskapa som er under etablering.

Bildet av kvifor vi Helse Vest skal ha ein utviklingsplan: 1. Møte utfordringane 2) Oppnå resultat

Korleis blir den nye regionale utviklingsplanen?

Strategien til Helse Vest, Helse2035 ligg fast og den gir dei strategiske rammene for arbeidet med utviklingsplanane også i denne perioden. Helse Vest blir tydelege på kvifor vi skal ha ein utviklingsplan. Kort oppsummert er det fordi ein utviklingsplan skal gjere oss i stand til å oppnå best mogleg helsetjeneste gitt dei store utfordringane vi står overfor.

Prosessen blir ikkje like omfattanda som til dømes arbeidet med Helse2035. Vi brukar om att det som er bra og videreutvikle det som gir meirverdi.

Bilete av Helse Førde sin digitale utviklingsplan

Helse Førde først ut med heildigital utviklingsplan

Styret i Helse Førde vedtok på styremøtet 28. januar 2022 den nye utviklingsplanen til Helse Førde. Det er den første utviklingsplanen til eit helseforetak som blir levert i eit digitalt format. Gratulerer Helse Førde!

Bilete frå presentasjon frå møte med Regionalt brukerutval

Regionalt brukerutval er med

Regionalt brukerutval i Helse Vest er med og gjer innspel til arbeidet med regional utviklingsplan. Felles møtepunkt, innspel gjennom ein strukturert survey og dailog undervegs i prosessen skal sikre gode arenaer for å gje innspel og diskutere problemstillingar. I tillegg deltek brukerrepresentantar i mange av dei prosjekt og program som kommer til å være sental i den nye utviklingsplanen


Bilete av Helse Bergen sin utviklingsplan

Helse Bergen sin nye utviklingsplan

Utviklingsplan 2022-2035 til Helse Bergen HF peikar retning og viser kva dei skal gjere for å dekke befolkninga sitt behov for spesialisthelsetenester framover. Planen er digitalt tilgjengeleg.

Bilete av Helse Fonna sin utviklingsplan

Ny utviklingsplan for Helse Fonna

Helse Fonna vedtok 14. januar 2022 ny utvklingsplan for foretaket. Utviklingsplanen er utarbeidd i tråd med føringar i Nasjonal helse- og sjukehusplan og Strategi for Helse Vest - Helse2035. Utvikling av tenester til pasientar som treng tilbod frå både spesialisthelsetenesta og den kommunale helse- og omsorgstenesta har vore prioritert.

Helsefellesskapa - eit viktig verktøy for betre samhandling

Mange pasientar og brukarar treng helsetenester både frå sjukehusa og frå kommunen, og det er viktig at desse tenestene heng saman. Å styrke samarbeidet mellom spesialisthelsetenestene og dei kommunale helse- og omsorgstenestene har derfor høg prioritert og blir eit viktig tema i helseforetaka sine nye utviklingsplanar. Derfor etablerer vi helsefelleskap i regionen.

Overordna framdriftsplan for arbeidet med nye utviklingsplanar

I Helse Vest skal både dei 4 sjukehusa (helseføretaka) og Helse Vest RHF utarbeide nye utviklingsplanar. Sjukehusa sine utviklingsplanar skal seie korleis ein vil løyse oppdraget sitt i planperioden. Det er utforma ein plan for dette arbeidet.

Bilete av Nasjonal helse og sjukehusplan

Kva ligg til grunn for arbeidet med nye utviklingsplanar?

Dei nye utviklingsplanane skal henge samman med overordna strategier og nasjonale planar og føringar. Alle planar i Helse Vest har eit felles plangrunnlag. Vi har laga ein, samla oversikt over dette.

Arbeidet med nye utviklingsplanar er i gang

Helse Vest RHF og helseforetaka (sjukehusa) i regionen er i gang med å utarbeide nye utviklingsplanar. Ein utviklingsplan er ein plan for korleis eit helseforetak skal utvikle verksemda for å møte det framtidige behovet for helsetenester. Dette oppdraget kom frå Helse- og omsorgsdepartementet gjennom ein bestilling i føretaksmøtet til Helse Vest

Bilete av Helse 2035 strategien

Kva skjer med Helse2035?

Helse Vest sin overordna strategi er Helse2035. Korleis er samanhengen mellom denne og den nye utviklingsplanen? Utfordringane og moglegheitane beskrivne i H2035 er dei same. Det same er kva hovudgrep vi må ta for å utvikle ei berekraftig spesialisthelseteneste er også det same. Helse2035 er framleis like aktuell og den blir lagt til grunn for den nye utviklingsplanen i Helse Vest.

Har du innspel eller spørsmål til arbeidet med Helse Vest sin nye utviklingsplan?

Bruk vårt kontaktskjema:

Sist oppdatert: 16.03.2022