Planar og strategiar i Helse Vest

Overordna planverk i Helse Vest

Helse 2035 er den overordna verksemdstrategien for Helse Vest.

Utviklingsplanen tek verksemdstrategien eitt steg vidare, og peikar både på ønska utviklingsretning og overordna tiltak både på kort og lang sikt.

Kva er regionale fag- og funksjonsplanar?

Regionale fag- og funksjonsplanar er planar som gjeld for heile Helse Vest og som skal bidra til koordinert og samordna utvikling på tvers av føretaka og einingane. Fagplanane dekkjer utvalde helsefaglege tema eller område mens funksjonsplanane omhandlar organisatoriske funksjonsområde.

Helse Vest RHF har det regionale samordningsansvaret, mens kvart helseføretak skal bidra til både utarbeidinga og gjennomføringa av planane.

Lokale planar og strategiar

Dei lokale føretaka følgjer opp dei overordna strategiane, planane og føringane gjennom eigne og lokalt tilpassa strategiar og planar. Nedanfor har vi lagt inn lenkjer til plansidene til føretaka i Helse Vest.

Nasjonale planar og strategiar

Om du ønskjer å sjå nærmare på dei nasjonale planane, strategiaen og rapportane innanfor helsefeltet, kan du ta ein titt på Helse- og omsorgsdepartementet si oversikt her.