Planar og strategiar i Helse Vest

Overordna planverk i Helse Vest 

Illustrasjonsbilde av eit voksent par

Helse 2035 er den overordna verksemdstrategien for Helse Vest.

Utviklingsplanen tek verksemdstrategien eitt steg vidare, og peikar både på ønska utviklingsretning og overordna tiltak. 

Illustrasjonsbilde - ungdomar i flokk

Den regionale tiltaksplanen skildrar tiltak som skal bidra til å oppnå måla i strategien og utviklingsplanen. 

Oversikt over regionale fag- og funksjonsplanar

Regionale fag- og funksjonsplanar er planar som gjeld for heile Helse Vest og som skal bidra til koordinert og samordna utvikling på tvers av føretaka og einingane. Fagplanane dekkjer utvalde helsefaglege tema eller område mens funksjonsplanane omhandlar organisatoriske funksjonsområde. 

Nasjonale planar, rettleiarar og rammeverk

Her finn du nasjonale rettleiarar og rammeverk som er utvikla i det digitale formatet Neste generasjon plan. 

Lokale planar og strategiar

Dei lokale føretaka følgjer opp dei overordna strategiane, planane og føringane gjennom eigne og lokalt tilpassa strategiar og planar. Nedanfor har vi lagt inn lenkjer til plansidene til føretaka i Helse Vest. 

Helse Førde logo
Helse Bergen Logo
Helse Fonna logo
Helse Stavanger logo
Helse Vest IKT logo
Sjukehusapoteka Vest logo

Nasjonale planar og strategiar

Om du ønskjer å sjå nærmare på dei nasjonale planane, strategiane og rapportane innanfor helsefeltet, kan du ta ein titt på Nasjonal helse- og sjukehusplan her og på andre planar frå Helse- og omsorgsdepartementet i denne oversikta

Helse og -omsorgsdepartementet logo

Tilgjengelegheitserklæring