Regional plan for habilitering og rehabilitering

Innleiing - Kvifor denne planen?

Formålet med regional plan for habilitering og rehabilitering er å bidra til å nå dei følgjande overordna måla for spesialisert habilitering og rehabilitering i Helse Vest. :

 • Tenesteytarane koordinerer seg om behova til pasienten slik at han/ho opplever tenestene som samanhengande

 • Pasienten sine eigne mål for meistring, eigenomsorg og deltaking pregar møtet med helsetenesta

 • Det er tydeleg plassering av ansvar og oppgåver innanfor eigne tenester

 • Standardiserte, kunnskapsbaserte pasientforløp er utvikla

 • Forsking og kunnskapsutvikling er styrka

 • Kapasiteten og kompetansen i tenestene møter behova for habilitering og rehabilitering og legg til rette for fagutvikling og forbetringsarbeid

 • Datakvaliteten er betra og ein har samanliknbare styringsdata som grunnlag for utvikling og forbetring av tenestene

Bakgrunn

Forskrift om rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator (lenke) legg ansvaret for habiliterings- og rehabiliteringstenestene på både kommunane og spesialisthelsetenesta. Denne planen legg til grunn nasjonale føringar som rettleiar for rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator. I oppfølginga av planen må helseføretaka samarbeide med kommunane og samordne arbeidet gjennom helsefellesskapa.

Regional plan for habilitering og rehabilitering er ei oppdatering av den tidlegare planen (2016-2020), og det vidare arbeidet blir nå målretta mot dei viktigaste tiltaka. Den oppdaterte planen blei vedtatt av styret i Helse Vest RHF 30. september 2021. Styra i helseføretaka og Regionalt brukarutval har slutta seg til planen. Meir om nasjonale overordna føringar og planprosessen finn du her.

Innsatsområde

Nedanfor kan du lese meir om innsatsområda i planen. Ved å følgje lenkene til dei ulike områda får du informasjon om bakgrunn, mål, tiltak og indikatorane vi brukar for å følgje opp utviklinga.

Styrke samarbeidet med kommunane gjennom betre implementering av koordinator-ordninga i sjukehusa

Inkludere habilitering for barn og unge i «Barn og unges helseteneste»

Styrke medisinsk og helsefagleg kompetanse i habilitering for barn, unge og vaksne

Tidleg start av rehabiliteringa

Redusere variasjonane i seinfaserehabilitering

Samarbeid om forsking og kunnskapsutvikling

Utvikle styringsdata og datakvalitet

Spørsmål og svar (under utarbeiding)

Her finn du svar og tilbakemeldingar på tidlegare stilte spørsmål og innspel.

1. Kvifor har vi ein regional plan for habilitering og rehabilitering?

Helse Vest har ein plan for for habilitering og rehabilitering for å koordinere innsatsen og sette fokus på områder som må få særskild merksemd i åra framover.

2. Kven gjennomførar planen?

Helseforetaka og samarbeidsaktørane i Helse Vest står for gjennomføringa av planen, og Helse Vest RHF sikrar koordinering og oppfølging av planen.

3. Kvifor er planen så kort

Helse Vest RHF ønsker å gå vekk frå lange, statiske plandokument og over på ein meir dynamisk og digital måte å planlegge på. Dette betyr:

 • Vi vil gjere planene korte og konsise

 • Vi gjentek mist mogleg tekst frå andre dokument, men peiker på og lenker til relevant underlag og informasjon

 • Tiltaka i planen byggjer på og kjem i tillegg til eksisterende aktivitet

 • Vi forsøker ikkje å inkludere alt, men fokuserer på dei vesentligste endringsområda som krev fokus

Tilnærminga har vi kalla Neste Generasjon Plan

4. Kva er habilitering og rehabilitering?

Tenester innen habilitering og rehabilitering skal bidra til at pasient og brukar kan trene opp og halde vedlike ferdigheter og evne til meistring. Målet er å kunne leve eit mest mogleg sjøvstendig liv ut frå eigne føresetnader og ynskjer. For meir informasjon følg denne lenka

5. Vil du vite mer om habilitering og rehabilitering i Helse Vest?

Då kan du klikke på denne lenka til Regional koordinerande eining (RKE)

6. Kor finn eg meir informasjon om habiliterings- og rehabilitering i helseregionen

Oversikt over habiliterings- og rehabiliteringstiltak i helseregionen finn du sida til Regional koordinerande eining (RKE) her

Regional plan for habilitering og rehabilitering