Slik lagar og forvaltar vi planar i Helse Vest

SIDA ER UNDER UTARBEIDING 

Om planar i Helse Vest

Planar i Helse Vest skal  følgje desse prinsippa: 

Prinsippa er førande i Helse Vest sin planstrategi. 

Les meir om planprinsippa her 

Planprosessar

Helse Vest har ein felles prosess som definerer korleis vi sett i gang med, gjennomførar og følgjer opp planar. 

Les meir om planprosessar herPrioritering av område

Planane skal innehalde område som skal ha særleg merksemd i åra framover. Områda, som blir omtalt som innsatsområde, blir valt ut ved å tilfredsstille fleire av dei følgjande kriteria:

Digitale planar

Nye planar i Helse Vest skal fortrinnsvis vere digitale. Med det meiner vi at planane skal vere utforma og bygd opp med tanke på digital bruk og formidling. Vi skal dra nytte av moglegheitene digitaliseringa gir, blant anna når det kjem til kommunikasjon, oppdateringar, bruk av datakjelder og virtuelle og interaktive verkemiddel. Sjølve innhaldet blir òg presentert på ein ny måte. Hovudbodskapen blir løfta fram og tydeleggjort, mens bakgrunn og faglege utdjupingar er tilgjengeleg gjennom lenker og vedlegg. Meir strukturert informasjon legg dessutan til rette for betre rapportering og kopling av styringsdata. 

Den dynamiske planen

Planane blir reviderte jamleg av ein redaksjonskomité. Planane har dessutan ein fagleg ansvarleg som òg er redaktør for planen. Ansvaret for å følge opp tiltaka følger linjeleiinga, redaksjonskomiteen sitt ansvarsområde er avgrensa til sjølve planen.  Nye fokusområder kan bli fasa inn i planen om redaksjonskomiteen finn det tenleg, etter vanleg saksførebuing og handsaming i leiande organ i føretaka. Dersom eit innsatsområde ikkje lenger tilfredsstiller kriteria for å vere ein del av planen, vil det bli avslutta og fjerna frå planen.

Statistikk og utviklingstrekk

Planane tek utgangspunkt i felles statistikk, informasjon og datagrunnlag. 

Les meir

Samanheng mellom styringsdokumenta

I plansystemet i Helse Vest finn du ei rekkje planar på ulike nivå, og med ulikt innhald. Samanhengen mellom plandokumenta kan du lese meir om her: Lenke til Plansystemet i Helse Vest

Sentrale føringar i planarbeidet

Spesialisthelsetenestene er underlagt ei rekkje lover, forskrifter og føringar. Her finn du meir informasjon om dei mest sentrale delane, og korleis dei heng saman også med interne styringsdokument og styringsprosessar i Helse Vest. 

Les meir

Malar og verktøy

Planane byggjer på felles malverk og nyttar felles verktøy. 

Les meir (Under utarbeiding)