Planprosessar

Utarbeiding av planar

Helse Vest har ein felles prosess som definerer korleis vi set i gang, utarbeider, gjennomfører og følgjer opp planar.  Prosesskartet nedanfor viser den overordna tilnærminga til dette. Behovet for planen og kva han skal dekkje, skal vere skildra og avklart før sjølve planarbeidet startar. 

Kva kjenneteikner våre planprosessar?

Nedanfor kan du sjå eit sett med kjenneteikn og rettleiande prinsipp for korleis vi arbeider med planar.