6. Leggje til rette for god samhandling

Tiltak

Effektmål

Indikatorar

Indiktorane er under utarbeiding. 

Bakgrunn og skildring

Målet med samhandling mellom helseføretak, kommunar og andre samarbeidspartnarar er å yte samanhengande og berekraftige helsetenester til pasientane, innanfor dei økonomiske rammene. Gjennom gode pasientforløp som blir avtalt mellom spesialist- og kommunehelsetenesta, med involvering av pasient/pårørande, og som inkluderer god flyt av informasjon, vil tilgjengelege ressursar blir nytta best mogeleg.  

I samhandlinga er det heilt nødvendig å gjere kloke val og prioritere i fellesskap når ressursane blir knappare og delen eldre i befolkninga aukar. Det er også nødvendig å samarbeide om å motverke over- og underbehandling, slik at fleire pasientar får auka helsegevinst, eller minst same helsegevinst utan auke i bruk av ressursar. 

Det er etablert helsefellesskap i alle føretaksområda. Helsefellesskapa er verkemiddel for å fremje samhandlinga mellom helseføretak og kommunar om heilskaplege og trygge tenester for pasientar og brukarar. Gjennom helsefellesskapa blir det arbeidd for betre felles planlegging og utvikling av tenestene. Rolla til det regionale helseføretaket er å leggje til rette for god samhandling, gjennom å delta og bidra når felles utfordringar kan løysast meir effektivt med regional og/eller nasjonal støtte.

Tiltakseigar

Bjørn Egil Vikse, fagdirektør

e-post: bjorn.egil.vikse@helse-vest.no  

Involverte aktørar