5. Utvikle helsetenesta si rolle i totalberedskapen

Tiltak

Effektmål

Indikatorar

Indikatorane er under utvikling, og blir ytterlegare konkretiserte i forbindelse med oppstart og gjennomføring av tiltaket.

Bakgrunn og skildring

Helseberedskapen er ein sentral del av samfunnet sin totalberedskap. Helseberedskapen er forvaltinga og helse- og omsorgstenesta sine førebuingar for å førebyggje og handtere helsemessige konsekvensar av hendingar som ulykker, kriser, katastrofar og krig. Helse Vest skal utvikle nødvendig kapasitet, og samarbeide tett med andre relevante aktørar for å ivareta totalberedskapen. 

Avhengigheiter, styringsdokument og tilgrensande satsingar og aktivitetar

Gjennom oppdragsdokumentet for 2023 er Helse Vest beden om å fortsetje arbeidet med å utvikle operative beredskapsplanar koordinert med Forsvaret i heile krisespekteret basert på erfaring og kunnskap frå piloten i Helse Nord RHF.

Lenke til oppdragsdokumentet for 2023

Innsatsområde 15. Beredskap

Lenke til Totalberedskapskommisjonen

Lenke til Forsvarskommisjonen sin rapport

Tiltakseigar

Thomas Iversen, beredskapsleder

e-post: thomas.dag.iversen@helse-vest.no 

Involverte aktørar