7. Vegkart for ikkje-medisinske tenester


Tiltak

Utvikle eit vegkart der vi blant anna skal

Effektmål

Indikatorar

Indikatorane er under utvikling, og blir ytterlegare konkretiserte i forbindelse med oppstart og gjennomføring av tiltaket.

Bakgrunn og skildring

Det er anskaffa ei omfattande programvare, SAP, der alle føretaka i Helse Vest brukar løysingar for innkjøp, varelogistikk, rekneskap og rapportering. Denne solide grunnmuren utgjer delar av programvaren Helse Vest har anskaffa. Det er behov for å utarbeide ein felles plan for dei nærmaste åra. Planen må innehalde overordna retning for LIBRA-porteføljen, teknologisk retning for det som i dag er omfatta av LIBRA og vurderingar av moglegheiter for utviding til fleire logistikkområde.  

Avhengigheiter, styringsdokument og tilgrensande satsingar og aktivitetar

Tiltakseigar

Per Karlsen, økonomidirektør

e-post: per.karlsen@helse-vest.no 

Involverte aktørar