3. Behalde, utvikle og rekruttere medarbeidarar

Tiltak

Effektmål

Indikatorar

Indikatorane er under utvikling, og blir ytterlegare konkretiserte i forbindelse med oppstart og gjennomføring av tiltaket.

Bakgrunn og skildring

Det vil bli meir krevjande å sikre tilstrekkeleg fagleg kapasitet. Det å behalde, utvikle og rekruttere medarbeidarar er derfor ei stor og stadig aukande utfordring. Sjukehusa har òg ei heilt sentral nøkkelrolle i utdanninga av helsepersonell og spesialistar, som vi kan dra meir nytte av. Vi ser store moglegheiter for ytterlegare samarbeid og gjensidig nytte mellom utdanningssektoren og eit breitt spekter av aktørar i spesialisthelsetenesta og primærhelsetenesta.

Tiltakseigar

Hilde Brit Christiansen

e-post: hilde.brit.christiansen@helse-vest.no 

Involverte aktørar