Om helseføretaka

Føretaka i Helse Vest RHF

Skildringane nedanfor er henta frå Regional utviklingsplan 2019–2035, og gir eit overordna blikk på føretaka i Helse Vest. Trykk deg vidare på lenkene til dei enkelte føretaka for å lese meir.  

Helse Førde gir tilbod til innbyggarane i det geografiske området som tidlegare var Sogn og Fjordane fylke. Området består av 18 kommunar og kring 110 000 innbyggjarar. Føretaket har rundt 3 000 medarbeidarar.

Helse Bergen er regionsjukehuset i Helse Vest og har regionale funksjoner innan alle fagfelt, i tillegg til ei rekkje fleirregionale og nasjonale behandlingstenester og kompetansesenter. Helse Bergen er òg lokalsjukehus for rundt 450 000 innbyggjarar i 16 kommunar.

Helse Fonna dekker 17 kommunar med om lag 180 000 innbyggjarar i Sunnhordland, indre Hardanger og Nord-Rogaland. Føretaket har rundt 4 000 medarbeidarar.

Helse Stavanger HF betener ei befolkning på rundt 370 000 personar i 15 kommunar i Sør-Rogaland, frå Hjelmeland i nord til Sokndal i sør. Meir enn 7 700 medarbeidarar jobbar i føretaket.

Helse Vest IKT er eit aksjeselskap som er heileigd av Helse Vest RHF, og blei etablert i 2004. Verksemda leverer alle IKT-tenester til spesialisthelsetenesta i Helse Vest, med god kostnadseffektivitet, kvalitet, kompetanse og nærleik. Helse Vest IKT leverer òg tenester til fleire private helsetenesteleverandørar i regionen.

Sjukehusapoteka Vest HF er eit sjølvstendig helseføretak eigd av Helse Vest RHF. Sjukehusapoteka er ein del av spesialisthelsetenesta og skal sørgje for at sjukehusa og pasientane er sikra legemiddel og høg farmasøytisk kompetanse og tenester.

Felleseigde, nasjonale selskap

Helse Vest eig fleire selskap saman med dei andre regionale helseføretaka (Helse Nord, Helse Midt-Norge og Helse Sør-Øst). Nedanfor finn du ei kort skildring av føretaka. 

Sykehusinnkjøp HF

I norsk målestokk er helseforetakene store innkjøpere av utstyr, varer og tjenester. Samlet kjøper helseforetakene varer og tjenester for flere milliarder kroner i året. Sykehusinnkjøp HFs formål er å utøve en spesialisert og profesjonell innkjøpstjeneste for spesialisthelsetjenesten.

Luftambulansetjenesten HF

Luftambulansetjenesten er en viktig del av den samlede akuttmedisinske kjeden. Tjenesten skal flyte sømløst over grensene mellom helseforetak, og er en knapp og kostbar ressurs. God utnyttelse av ressursene krever god samhandling mellom helseforetak, operatører og Luftambulansetjenesten HF.

Sykehusbygg HF

Hovedhensikten med Sykehusbygg HF er å utvikle og forvalte relevant kompetanse på et nivå som det ikke er hensiktsmessig at alle helseforetak håndterer i egen regi. Ved å samle ressurser og kunnskap i ett helseforetak som kan samarbeide med flere helseforetak på tvers av regiongrenser, er det lettere å drive erfaringsoverføring mellom prosjekter, og mellom helseforetak/regioner. Med utgangspunkt i blant annet erfaringer fra prosjektene skal Sykehusbygg HF, i samarbeid med eierne, utvikle standarder der dette gir verdi.

Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF

HDO HF er tjenesteleverandør for både spesialist- og kommunehelsetjenesten, og samarbeider tett med Direktoratet for og samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), Helsedirektoratet, Direktoratet for e-Helse og nødetatene. HDO HFs erfaring og kompetanse skal brukes for å understøtte dagens og fremtidens samhandlingsbehov mellom kommune- og spesialisthelsetjenesten i forbindelse med akutt helsehjelp.

Pasientreiser HF

Pasientreisene håndteres av pasientreisekontorer i 17 helseforetak. Disse har ansvar for bestilling og planlegging av pasientreiser med rekvisisjon, og skal sørge for at befolkningen møter gode og likeverdige tjenester på pasientreiseområdet, uavhengig av hvor de bor i landet og egen økonomi. Pasientreiser HF er en felles enhet for de fire regionale helseforetakene og har ansvaret for saksbehandling og utbetaling av stønad til reiser uten rekvisisjon. Pasientreiser HF har også ansvar for drift og forvaltning av IKT-fagsystemer innenfor pasientreiseområdet, yter juridisk rådgivning, utarbeider opplæringsmateriell og bidrar til standardisering for å sikre likebehandling.

Private, ideelle institusjonar

Helse Vest har avtalar med sju private, ideelle institusjonar som tilbyr helsetenester innanfor somatikk og psykiatri. Helse Vest har bedt om at dei utarbeider eigne utviklingsplanar. Du kan ta ein nærmare titt på utviklingsplanane deira ved å trykke på lenkene nedanfor.