Framskriving av behovet for helsetenester

Generelt om modellane

Det er etablert eit nasjonalt fagnettverk for framskrivingar av helsetenester som utviklar og forvaltar modellane. Arbeidet blir leia av Helse Sør-Øst RHF og det interregionale møtet mellom dei administrerande direktørane.

Nedanfor er modellane brukte med endringsfaktorane slik dei er definerte av den nasjonale arbeidsgruppa, utan lokale tilpassingar. Tala gjeld for Helse Vest sett under eitt, og tek ikkje høgde for lokale variasjonar i helseføretaka eller kommunane. Framskrivingane byggjer derfor på usikre premiss, og må nyttast med atterhald.

Figur som viser korleis en bruker data til framskriving av behov for helsetenester: Akitivetetsdata i eit år tas videre til behov i åra som kjem, korrigast for lokal variasjon, demografi og fagleg utvikling.

Nasjonal modell for framskriving av aktivitetsbehov for psykisk helsevern og TSB

Framskriving av behov for helsetenester innanfor somatikk, i Helse Vest

Illustrasjonen viser ei framskriving av behovet for helsetenester innanfor somatikken. Den nasjonale modellen legg til grunn befolkningsframskrivinga, og tek i tillegg omsyn til sjukdomsutvikling og andre endringsfaktorar som

 • Friskare aldring

 • Resten av potensialet i samhandlingsreforma

 • Vriding av behandlinga frå døgn til dag og poliklinikk

 • Primær- og sekundærførebyggjing for prioriterte grupper

 • Teknologi og "heimesjukehus"

 • Optimalisering av arbeidsprosessar

Framskriving av behov for somatiske helsetenester i Helse Vest visar at det er auka behov både for dag, døgn, liggedøgn og poliklinisk behandling

Framskriving av behov for helsetenester innanfor PHV og TSB poliklinikk og dag, i Helse Vest

Illustrasjonen viser ei framskriving av behovet for helsetenester innanfor psykisk helsevern (PHV) og tverrfagleg spesialisert behandling av ruslidingar (TSB). Den nasjonale modellen legg til grunn befolkningsframskrivinga, og tek i tillegg omsyn til variasjon, sjukdomsutvikling og fagleg utvikling. Av fleire endringsfaktorar kan vi nemne at

 • modellen er justert for indikasjonar på låg dekningsgrad for enkelte pasientgrupper

 • modellen er justert for variasjon mellom opptaksområda i talet på liggedøgn

 • ein del av døgnopphalda er gjort om til poliklinisk behandling for enkelte pasientgrupper

 • forsterka oppsøkjande poliklinisk behandling (FACT) kan redusere behovet for liggedøgn

 • skjermbasert oppfølging og bruk av medisinsk-teknisk utstyr kan redusere behovet for liggedøgn

 Framskriving av behov for PHV og TSB tenester helsetenester i Helse Vest visar at det er auka behov for poliklinikk og dagbehandling

Framskriving av behov for helsetenester innanfor PHV og TSB liggedøgn, i Helse Vest

Illustrasjonen viser ei framskriving av behovet for helsetenester innanfor psykisk helsevern (PHV) og tverrfagleg spesialisert behandling av ruslidingar (TSB). Den nasjonale modellen legg til grunn befolkningsframskrivinga, og tek i tillegg omsyn til variasjon, sjukdomsutvikling og fagleg utvikling. Av fleire endringsfaktorar kan vi nemne at

 • modellen er justert for indikasjonar på låg dekningsgrad for enkelte pasientgrupper

 • modellen er justert for variasjon mellom opptaksområda i talet på liggedøgn

 • ein del av døgnopphalda er gjort om til poliklinisk behandling for enkelte pasientgrupper

 • forsterka oppsøkjande poliklinisk behandling (FACT) kan redusere behovet for liggedøgn

 • skjermbasert oppfølging og bruk av medisinsk-teknisk utstyr kan redusere behovet for liggedøgn

Framskriving av behov for PHV og TSB tenester helsetenester i Helse Vest visar at det er auka behov for liggedøgn