Rammeverk for miljø og bærekraft i spesialisthelsetjenesten med felles klima- og miljømål

Innledning og bakgrunn

Dette er spesialisthelsetjenestens felles klima- og miljømål.

Etter at de regionale helseforetakene i Norge sluttet seg til Rammeverk for miljø og bærekraft i spesialisthelsetjenesten, ble felles mål, sjekklister og miljøindikatorer utarbeidet høsten 2021. Målene og indikatorene brukes i oppfølgingsmøter mellom det regionale helseforetaket og helseforetakene (sykehusene) for å følge opp helseforetakenes arbeid med miljø og bærekraft. Denne planen underbygger tiltakene i Klimameldingen (Meld. St. 13 2020-2021). Rammeverket og mere informasjon om prosess og bakgrunn finner du her.

Klima- og miljømål

Spesialisthelsetjenesten skal være ledende i sitt arbeid med miljø og bærekraft, og fremme god helse gjennom miljøvennlig drift. Dette er konkretisert ned på mål og delmål som du finner på denne siden.

Innen 2030 redusere (direkte) CO2e-utslipp med 40 prosent

Klimanøytralt innen 2045

Redusere forekomsten av helsetjeneste-assosierte infeksjoner

Redusere energiforbruk med 20 prosent innen 2030 og øke andelen gjenvinningskraft

Andel polikliniske konsultasjoner over video og telefon skal være minimum 20 prosent

Matavfall reduseres med 50 prosent innen 2030

Andel produkter uten (utslipp av) helse og miljøskadelige stoffer skal være 75 prosent innen 2030

Fossilfri virksomhet innen 2030, og redusert reisevirksomhet for medarbeidere

Miljøbevisste medarbeidere i alle enheter

Verktøy for oppfølgning

Det er utviklet et sett med verktøy for oppfølgning av klima- og miljømålene. Disse finner du her.

Interregional indikatorkatalog

Indikatorer knyttet til klima- og miljømålene

Vedlegg 2 Interregional indikatorkatalog - klima og miljø.docx

Felles sjekkliste

Sjekkliste til årlig oppfølgning av klima- og miljømål

Vedlegg 3 Rapporteringsmal.docx

Sentrale føringer og lovverk

En oversikt over styrende dokuementer, mål og strategier finner du her

Vedlegg 1 Sentrale føringer.docx

Årlig statusrapportering

Det rapporteres årlig på status. Her finn du lenke til rapportene.


Spørsmål og svar

Her finner du svar og tilbakemeldinger på tidligere stilte spørsmål og innspørsmål.

1. Hvorfor har vi felles klima og miljømål for spesialisthelsetjenesten?

Norges klimaforpliktelse ligger i Parisavtalen fra 2015. Norge har meldt inn at utslippene innen 2030 skal kuttes med minst 50 prosent i forhold til nivået for 1990. Dette betyr at Norges utslipp skal være maksimalt 26 millioner tonn CO2 ekvivalenter (CO2e) i 2030. Dette er det overordnede norske klimamålet. Spesialisthelsetjenesten er en viktig del av det norske samfunnet og en vesentlig andel av den offentlige sektor. Fra og med 2020 har de regionale helseforetakene innrapportert klimagassutslipp til Statens eierrapport.

2. Hvordan har man kommet frem til felles mål og indikatorer?

De regionale miljøfaggruppene i Helse Nord, Helse Vest, Helse Midt-Norge og Helse Sør-Øst har gitt innspill til felles mål og indikatorer. Miljøfaggruppene har vært involvert i utarbeidelse og prioritering av foreslåtte miljø- og klimamål for spesialisthelsetjenesten.

Saken har høsten 2021 blitt blitt behandlet i RHF-ledergrupper, regionale direktørmøter og med konserntillitsvalgte i de fire regionene. Innspill fra disse foraene er innarbeidet i saksunderlaget. I de regionale direktør-møtene har det vært full tilslutning til saken som ble endelig vedtatt av AD-møtet

Rammeverk for miljø og bærekraft i spesialisthelsetjenesten med felles klima- og miljømål