Spesialisthelsetenesta sitt rammeverk for samfunnsansvar 

Bakgrunn og innleiing

Samfunnsansvaret handlar om korleis spesialisthelsetenesta løyser samfunnsoppdrag sitt i samspel med andre, og korleis verksemda vår påverkar menneske, miljø og samfunn. Vi forvaltar store ressursar på vegne av fellesskapet, og er forplikta til å forvalte desse på ein berekraftig måte. Vi skal belaste klimaet og miljøet minst mogleg, vere opne om prioriteringar og ressursbruk og sikre anstendige arbeidsforhold hos oss og leverandørane våre. 

Formålet med rammeverket for samfunnsansvar er å klargjere rammene og føringane for korleis spesialisthelsetenesta skal arbeide med samfunnsansvaret, herunder staten sine forvetningar til ansvarleg verksemd. 

Felles klima- og miljømål

Hausten 2021 vedtok dei fire regionale helseføretaka felles klima- og miljømål for spesialisthelsetenesta, med tilhøyrande indikatorar. Desse inngår som ein viktig del av rammeverket for samfunnsansvar, og er skildra nedanfor. Måla og indikatorane blir brukte til å følgje opp arbeidet med klima og miljø i helseføretaket (sjukehusa), og underbyggjer tiltaka i Klimameldinga (Meld. St. 13 (2020-2021)).

Klimanøytralt innan 2045 

Redusere (direkte) CO2e-utslipp med 40 prosent innan 2030

Fossilfri verksemd innan 2030, og redusert reiseverksemd for medarbeidarar

Redusere forekomsten av helseteneste-assosierte infeksjonar

Andel produkter uten (utslipp av) helse og miljøskadelige stoffer skal være 75 prosent innen 2030

Redusere energiforbruk med 20 prosent innen 2030 og øke andelen gjenvinningskraft

Andel polikliniske konsultasjoner over video og telefon skal være minimum 20 prosent

Matavfall reduseres med 50 prosent innen 2030

Miljøbevisste medarbeidere i alle enheter 

Rammeverk og årsrapportar

Nedanfor finn du spesialisthelsetenesta sitt rammeverk for samfunnsansvar i sin heilskap, samt årsrapporten for 2022. 

Lenke til årsrapportar frå tidlegare år

Spesialisthelsetjenestens rammeverk for samfunnsansvar.pdf
Spesialhelsetjenestens rapport for samfunnsansvar 2022.pdf

Verktøy for oppfølgning av klima- og miljømåla

Interregional indikatorkatalog

Katalogen gir ei oversikt over indikatorar knytte til klima- og miljømåla.

Vedlegg 2 Interregional indikatorkatalog - klima og miljø.docx

Felles sjekkliste

Sjekkliste til årleg oppfølgning av klima- og miljømåla.

Vedlegg 3 Rapporteringsmal.docx

Sentrale føringar og lovverk

Ei oversikt over styringsdokument, mål og strategiar.

Vedlegg 1 Sentrale føringer.docx

Spørsmål og svar

Her finner du svar og tilbakemeldingar på tidligare stilte spørsmål.

1. Hvorfor har vi felles klima og miljømål for spesialisthelsetjenesten?

Norges klimaforpliktelse ligger i Parisavtalen fra 2015. Norge har meldt inn at utslippene innen 2030 skal kuttes med minst 50 prosent i forhold til nivået for 1990. Dette betyr at Norges utslipp skal være maksimalt 26 millioner tonn CO2 ekvivalenter (CO2e) i 2030. Dette er det overordnede norske klimamålet. Spesialisthelsetjenesten er en viktig del av det norske samfunnet og en vesentlig andel av den offentlige sektor. Fra og med 2020 har de regionale helseforetakene innrapportert klimagassutslipp til Statens eierrapport. 

2. Hvordan har man kommet frem til felles mål og indikatorer?

De regionale miljøfaggruppene i Helse Nord, Helse Vest, Helse Midt-Norge og Helse Sør-Øst har gitt innspill til felles mål og indikatorer. Miljøfaggruppene har vært involvert i utarbeidelse og prioritering av foreslåtte miljø- og klimamål for spesialisthelsetjenesten. 

Saken har høsten 2021 blitt blitt behandlet i RHF-ledergrupper, regionale direktørmøter og med konserntillitsvalgte i de fire regionene. Innspill fra disse foraene er innarbeidet i saksunderlaget.  I de regionale direktør-møtene har det vært full tilslutning til saken som ble endelig vedtatt av AD-møtet

Spesialisthelsetenesta sitt rammeverk for samfunnsansvar